Iskolánkról

 Általános Iskola

Senki sem követhet el nagyobb hibát, mint az,
aki azért nem tesz semmit, mert csak keveset tudna tenni.
(Burke)

Az összetett intézmény sajátossága, hogy önkormányzati kistérségi társulás keretében Szécsény, Nógrádszakál és Nagylóc telephellyel, több épületben működik. A kistérségben élő családok szociális, anyagi és kulturális helyzetéhez igazodva tanórán és tanórán kívül próbáljuk segíteni a hátránnyal induló tanulók felzárkóztatását, de különös hangsúlyt fordítva a tehetséges tanulók fejlesztésére is.

Kiemelt figyelmet fordítunk a sajátos nevelést igénylő tanulókra, s igyekszünk a szükséges személyi és tárgyi feltételeket biztosítani.  Törekszünk minden tanuló egyéni adottságait, képességeit felfedezni és kibontakoztatni (HH,HHH), ezzel biztosítjuk az esélyegyenlőséget számukra.

A társadalom és a szülők elvárásai alapján gyermekeinkből szeretnénk művelt, jól képzett és életben boldogulni tudó „európai” polgárokat nevelni. Arra törekszünk, hogy tanulóinkat magas színvonalú, korszerű tudáshoz juttassuk, ezért kiemelten fontosnak tartjuk az idegen nyelvek tanítását és az informatikai jártasság kialakítását. Vállaljuk, hogy az egyetemes emberi értékekre, a humanizmus, demokrácia, műveltség értékeire irányítjuk a tanulóink figyelmét, ugyanakkor nemzeti kultúránk megismertetésével a helyes – szélsőségektől mentes – értékítélet és hazaszeretet kialakítására törekszünk.

A környezet és az egészség egymástól el nem választható fogalmak. A természet-környezet óvása, védelme nélkül nem beszélhetünk egészséges emberi életről sem, mivel az ember a természet része. Az általa okozott természeti-környezeti szennyeződések károsan hatnak vissza a saját szervezete működésére.

Ennek szellemében kívánjuk nevelni a ránk bízott gyermekeket, és programjainkkal a szülők és a környék lakóinak környezet- és egészségtudatos magatartását is fejleszteni kívánjuk.

Iskolánk feladatának tekinti azt, hogy diákjaink a felnőtt életre megfelelő ismeretekkel, készségekkel és szemlélettel rendelkezzenek, hogy ne csak saját pillanatnyi érdekeik szerint, hanem a Föld egészének fennmaradása érdekében cselekedjenek.

Az általános iskola teljesítette a referencia intézménnyé válás előminősítési rendszerben foglalt feltételeket, így csatlakozott a referencia intézmények országos hálózatához és 2011. szeptemberében előminősített referencia intézménnyé vált.

Jó gyakorlataink:

– Mikulásváró sportkavalkád

– Többszintű viselkedés-preventív iskolai program


 Középiskola

A középiskola 1994-ben alakult újjá Szécsény városában Kőrösi Csoma Sándor Gimnázium néven. Ma a II. Rákóczi Ferenc  Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola összetett közoktatási intézmény része. 8 évfolyamos gimnáziumi és 4 évfolyamos informatika szakmacsoportos szakképzés folyik.

A 13. évfolyamon lehetőség van OKJ-s szakképesítés megszerzésére. A gimnáziumi képzésen belül emelt szintű idegen nyelv-tanulásnak (angol, német, francia, olasz) teremtettük meg a feltételeket. Nagy hangsúlyt fektettünk az alapkészségek (matematika, olvasás-szövegértés) fejlesztésére, a természettudományos tantárgyak oktatására, valamint a kétszintű érettségire való felkészítésre. Iskolánk tanulói közül többen tesznek emelt szintű érettségi vizsgát matematikából, magyar nyelv és irodalomból, angol nyelvből, történelemből, informatikából.

A szakközépiskolai osztály tanulói informatikából 11. évfolyam végén sikeres előrehozott érettségi vizsgát tesznek. Az informatika oktatásához jól felszerelt, korszerű géppark áll a tanulók rendelkezésére. A társadalom-, és természettudományos tantárgyak, illetve idegen nyelvek oktatásához megfelelő szaktantermekkel, nyelvi laborokkal rendelkezünk.

Diákjaink sikerrel szerepelnek tanulmányi és sportversenyeken.

A gimnázium és szakközépiskola teljesítette a referencia intézménnyé válás előminősítési rendszerben foglalt feltételeket, így csatlakozott a referencia intézmények országos hálózatához és 2010. szeptemberében előminősített referencia intézménnyé vált.

Pedagógiai Programban foglaltaknak megfelelően iskolánk kiemelt feladata a hátrányos helyzetű tanulók felzárkóztatása a népi kultúra megismertetése, az anyanyelvi és környezeti nevelés. Így alakultak ki jó gyakorlataink.

Jó gyakorlataink:

– Anyanyelvi műveltségi fejlesztőkör

– “Együtt – Egymásért” napközis és bentlakásos  tábori fejlesztő programcsomag

– Jeles napok a környezeti nevelésben

Végzett növendékeink egy része felsőfokú oktatási intézményben folytatja tanulmányait, mások szakképzést folytató intézményekbe jelentkeznek.


Letölthető dokumentumok:

Intézményünk fejlesztési megállapodások alapján a Nógrád Megyei Szakképzés-szervezési Társulás közreműködésével támogatásban részesül.
A támogatás a Rákóczi út 90. szám alatti szakközépiskola 9-12. évfolyam informatikai oktatását segítő eszközök feljelsztésére került felhasználására.

2008. évi szakképzési hozzájárulás
2009. évi szakképzési hozzájárulás

TÁMOP 3.1.5

KOMPETENCIAMÉRÉS EREDMÉNYEI 2010